Barruulee

February-2018

Guyyaa Qiyaamaa-Kutaa 1ffaa

Guyyaa Qiyaamaa-kutaa 2ffaa

January-2018

Namootan Walitti Makamuu

Tawhiida

Mallatoolee Guyyaa Qiyaamaa-Kutaa 1ffaa

Mallattoolee Guyyaa Qiyaama-Kutaa 2ffaa

Dec-2017

Zikrii-Furtuu Milkaa’innaa-kutaa-1

Zikrii-Furtuu Tasgabbii-kutaa-2ffaa

Zikrii-Furtuu Gammachuu-Kutaa 3

Miira Gadi-aantummaa

Sadarkaalee sharrii sheyxaanaa

SHEYXAANA IRRAA OF TIIKSUF

Nov-2017

Amala Gaarii-Kutaa 1ffaa

Amala Gaarii-kutaa2ffaa

Oct-2017

Hiika suuraa faatiha

Hiika Faatiha Beekuf-kutaa 1

Hiika Faatiha Beekuf-kutaa 2ffaa

Karaa Qajeelaa

Guddinna ijoollee

Guddinna Ijoollee- Kutaa 1

Guddinna Ijoolle-Kutaa 2ffa

Tooftaa Ijoolle Barsiisu-Kutaa 1ffaa

Tooftaa Ijoolle Barsiisu-kutaa-2ffa

Sept-2017

Amaloota Milkaa’inna Saddeet

Badhaadhinnaaf Utubaa 2ffaa- Qusannaa

Jireenya Du’aan Boodaa

Sadaqaa- Bantu Hulaa Rizqii

Augost-2017

Maalummaa Du’aa’ii

Gaarummaa fi Faaydalee Du’aayi

Haal-Dureewwan Du’aayi

Naamusa Du’aayi -kutaa 1

Naamusa Du’aayi-Kutaa 2ffaa

Maallaqa Irratti Too’anna Argachuuf

July-2017

Leenjii Ramadaanaa itti Fufsiisuuf

​Garaagarummaa Jaalala fi hariiroo Haraamaa

Adabbii Gara-Jabaataa ilmaatif Malu

June-2017

Wantoota Sooma Balleessan

Qalbii Cabdee

Imimmaan Hiyyeessaa

May-2017

Istiqaama Cimsuuf

Qophii Ramadaanaa

Ramadaana Keessa Ramaddi Namootaa-Kutaa-1ffaa

Ramadaana Keessa Ramaddi Namootaa-kutaa 2ffaa

April-2017

Istiqaama

Sammuu Kee Qaruuf

Farra Sammuu

Zikrii fi Du’aayi Salaataa

Daandii Milkaa’innaa fi Gammachuu-Lakk.17

March-2017

Niyyaa

Niyyaa keenya qulqulleessuf

Hayy Rakkoo Koo!

Shakkii-kutaa 2ffaa

February-2017

Shakkii-kutaa 1ffa

Kijiba/Soba

Yoomi Laata?-Kutaa 1ffaa

January-2017

Dargaggessa karaan jalaa bade

Furmaata Dargaggeessa Badee

Kaayyoo Jireenyaa

Milkaa’inna Ol’aanaa

Hanna

December 2016

Machaa Jaalalaa

Sababoota Jaalalaa

Dawaa Jalalaa-kutaa 1ffaa

Dawaa Jaalalaa-kutaa 2ffaa

Walaloo Jireenya Badhaatu

November 2016

Fiixee Gaarummaa

Fedhii Lubbuu hordofuu

Fedhii Lubbuu faallessu

October 2016

Iccitiwwan Galii-Kutaa 1ffaa

Iccitiwwan Galii-kutaa2ffaa

Galaana Fitnaa-Kutaa 1ffaa

Galaana Fitnaa-Kutaa 2ffaa

Galaana Fitnaa-Kutaa 3ffaa

Septemper 2016

Obsa:Furtuu Milkaa’innaa fi Gammachuu-kutaa 1ffaa

Obsa:Furtuu Milkaa’innaa fi Gammachuu-kutaa 2ffaa

Obsa-kutaa 3ffaa

Yuniversiti keessatti milkaa’uuf

August 2016

Xurree Milkaa’innaa fi Gammachuu

Barruuleen kunniin walitti kuufama barreefamoota gaggabaabo peeji Jireenya Badhaatuti.

Xurree Milkaa’innaa fi Gammachuu-Lakk.1

Xurree Milkaa’innaa fi Gammachuu-Lakk.2

Xurree Milkaa’innaa fi Gammachuu-Lakk.3

Xurree Milkaa’innaa fi Gammachuu-Lakk.4

Xurree Milkaa’innaa fi Gammachuu-Lakk.5

Xurree Milkaa’innaa fi Gammachuu-Lakk.6

Xurree Milkaa’innaa fi Gammachuu-Lakk.7

Xurree milkaa’innaa fi Gammachuu-lakk.8

Xurree Milkaa’innaa fi Gammachuu-Lakk.9

Xurree milkaa’innaa fi Gammachuu-lakk.10

Xurree milkaa’innaa fi Gammachuu-lakk.11

Xurree milkaa’innaa fi Gammachuu-lakk.12

Xurree Milkaa’innaa fi Gammachuu- lakk.13

Tawbaa

Tawbaa-Balbala Jijjiramaa fi Gammachuu-Kutaa 1ffaa

Tawbaa-Balbala Jijjiramaa fi gammachuu-kutaa 2ffaa

Tawbaa-Balbala Jijjiramaa fi gammachuu-kutaa 3ffaa

Gufuwwan Tawbaa 

July 2016

Daandii Haqaa Kamii laata?- Kutaa 1ffaa
Daandii Haqaa kami laata?-kutaa 2ffaa
Daandii Haqaa kutaa 3ffaa
Hama-Kutaa 1ffaa
Hama Kutaa 2ffaa
Hama Ittisuuf 

June 2016

Arraba Kee Eeguuf
Piroojekti Ramadaana
Qormaata Biyyoolessa
Arraba Kee Eeguf 

May 2016

Gaa’ila Kee baraaruuf-Kutaa 1ffaa
Gaa’ila Kee Baraaruuf-Kutaa 2ffaa
Hijaaba Mallattoo kabajaa-kutaa 1ffaa
Hijaaba mallattoo kabaja-kutaa 2ffaa

April 2016

Ibidda Jaalala-Kutaa 2ffaa
Ibidda Jaalala- Kutaa 1ffaa

Zinaa (Sagaagalummaa)-Daandii Badii

Jireenya Kee Haaromsi
Salaata Burqaa Gammachuu

March and February 2016

Dhama’iinsa Kutaa 1ffaa
Dhama’insa kutaa 2ffaa
Qulqullinna qalbii-kutaa 1ffaa
Qulqullinna qalbii-kutaa 2ffaa
Qulqullinna Qalbii-kutaa 3ffaa
Qulqullinna Qalbii-Kutaa 4ffaa 
Gaa’ila duraa gufuu kaasu 
Gola Seenaa irraa-lakk 1ffaa
Gola Seenaa irraa-lakk 2ffaa
Gola seenaa irraa- lakk.3ffaa

January 2016

Aari kee too’achuuf 
Gamnummaa Abdullah Ibn Mas’uud(RA)
Boqonnaa Sammuu-kutaa 1ffaa
Boqonnaa Sammuu-kutaa 2ffaa
Boqonnaa sammu-kutaa 3ffaa

December 2015

Kabaja Musliima Eegu
Abshir Rakkoo booda tolti ni dhufti
Araada Interneti fi itti fayyadama Fesbuuki
Jaalala Abbaa fi Haadha

November and October 2015

Ofitti Amanamummaa 
Gabrummaa irraa bilisummatti
Daandii Jijjiramaa-kutaa 1ffaa
Daandii Jijjiramaa-kutaa 2ffaa
Daandii Jijjiramaa-Kutaa 3ffaa

Qorsa Jalala-kutaa 1ffaa

Qorsa Jaalala-Kutaa 2ffaa

Sammubani.wordpress.com irraa

Qoolli Musiibaa Yommuu Quncifamuu
Wantoota Fuudha Heeruma Diigan
Qormaata Dargaggoota 
Hiriyyaa

Salah Addin Al-Ayyuubi

Hurrii Jireenyaa 

Misirroota

Gosoota Qalbii 

Fesbuuki fi Hordoftoota

Diraama Sheyxaana 

Wanta Qabdutti Sirnaan fayyadami

Bu’uuraalee Milkaa’innaa

Boqonnaa Haarawaa Jireenya Keeti

Jiruu Nuffisiisaa  

Print Friendly, PDF & Email