Barruulee

Iimaanaa fi Islaamaa

Arkaana Iimaanaa 1ffaa

Arkaana Iimaanaa 2ffaa

Arkaana Iimaanaa 3ffaa

Arkaana Iimaanaa 4ffaa

Arkaana Iimaanaa 5ffaa

Arkaana Iimaanaa 6ffaa

Tawhiida

Shirkii

Qur’aana

Gabroota Ar-Rahmaan (Rabbii)-Subhaanahu wa ta’aalaa

Zikrii fi Salaata

Siiraa– Seenaa Nabii Muhammad (Sallallahu aleyh wassallam=SAW)

Fuudhaa Heeruma (Gaa’ila)

Guddinna Ijoollee

Jajjabeenya

Ibsaa Jireenyaa

Jaalala

Qalbii


Ramadaana

Jireenya

Print Friendly, PDF & Email